Corona maatregelen vanaf augustus

 In Actueel

*For English, see below*

Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, scherpen wij onze maatregelen verder aan. Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. Tot nu toe zijn wij al die tijd open geweest, dit willen we graag zo houden. We moeten dit samen doen.

Houd u daarom aan het volgende:

 1. Bij binnenkomst meten wij uw temperatuur op afstand. Mensen met een temperatuur boven de 37,5 graden moeten de praktijk verlaten.
 2. Heeft u klachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of verhoging? Kom niet naar de praktijk. Het is verstandig om contact op te nemen uw huisarts voor een coronatest.
 3. Kom zonder kinderen naar de praktijk. Kinderen mogen niet mee naar binnen.
 4. U mag alleen binnen komen als u in de wachtkamer 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Lukt dit niet? Wacht dan buiten voor de deur of het raam (helaas, ook als het regent). Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
 5. Kom zoveel mogelijk alleen. U mag met maximaal 2 personen komen als u een afspraak bij de dierenarts heeft, maar liever niet. Let op: dit mag alleen als u uit hetzelfde huishouden/gezin komt (dit geldt niet voor kinderen).
 6. Ontsmet binnen uw handen bij de desinfectiezuil in de spreekkamer.
 7. Wij vinden het prettig als u binnen een mondkapje draagt. Voor ons is het niet werkbaar om dit de hele dag zelf te doen. We hebben verschillende opties geprobeerd, maar het is te benauwd met ons werk. Als we de 1,5 meter niet met u kunnen hanteren, dragen ook wij zodra het kan een mondkapje.
 8. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de dierenarts en assistentes, ook aan de balie. Blijf achter de schermen, raak zo min mogelijk aan.
 9. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.

Wij nemen de volgende maatregelen:

 • We nemen elke ochtend onze eigen temperatuur op. Als iemand verhoging heeft, kan deze persoon niet komen werken.
 • We boeken meer tijd in per consult, zodat het minder druk is in de wachtkamer.
 • We hebben een one way routing gemaakt zodat u zo min mogelijk anderen tegenkomt.
 • Wij schudden geen handen en blijven zoveel mogelijk op afstand.
 • Wij wassen en desinfecteren onze handen nog meer dan normaal.
 • Wij nemen nog meer dan normaal alle tastvlakken in de praktijk af met alcohol.
 • Wij openen zoveel mogelijk de deuren zodat u niet alles hoeft aan te raken.
 • Wij doen voorlopig geen huisvisites.

Let op: we plannen meer tijd in per consult zodat er minder mensen tegelijk in de praktijk zijn. Zo maken we de kans dat u veel andere mensen tegenkomt zo klein mogelijk. Ook hebben we hierdoor iets meer tijd om na iedereen te desinfecteren. Dit heeft wel als gevolg dat de spreekuren sneller vol zitten. Wilt u een afspraak maken voor vaccinatie of een consult? Bel dan op tijd, zo voorkomen we teleurstelling. We doen natuurlijk ons best om iedereen in te plannen op het gewenste moment, maar door de maatregelen is dat nu soms moeilijk. We rekenen hiervoor op uw begrip.

 

ENGLISH:  CORONA-MEASUREMENTS UPWARD OF AUGUST

Now that the number of corona infections is increasing, we are further tightening our precocious measures. We count on your cooperation and understanding. Until now we have been able to stay open all this time, we would like to keep it that way. But we must do this together.

Please cooperate to the following rules:

 1. We measure your temperature remotely when you enter the practice. People with a temperature above 37.5 degrees have to leave the practice.
 2. Do you have complaints such as coughing, cold, sneezing, or increased temperature? Do not come to the practice. Contact your doctor for a corona test.
 3. Come to the practice without children. Children are not allowed in.
 4. You may only enter if you can keep 1.5 meters away from others in the waiting room. Is this not possible? Then wait outside in front of the door or window (unfortunately, even when it rains). Also, keep 1.5 meters distance outside.
 5. Come alone as much as possible. You may come with a maximum of 2 people if you have an appointment with the vet, but preferably not. Please note this is only allowed if you come from the same household/family (this does not apply to children).
 6. Disinfect your hands at the disinfection column in the consultation room.
 7. We appreciate it if you wear a mouth mask inside. For us, it is not workable to do this ourselves for the whole day. We have tried several options, but it is too smothery with our work. If we cannot handle the 1.5 meters with you, we will also wear a mouth mask as soon as possible.
 8. Keep 1.5 meters away from the vet and assistants as much as possible, including at the desk. Stay behind the screens, touch as little as possible.
 9. Please pay by pin or mobile. We clean the card reader several times a day with alcohol.

We take the following measures:

 • We take our own temperature every morning. If someone’s temperature is raised, this person cannot work. 
 • We book more time per consultation so that the waiting room is less busy.
 • We have made a one-way routing so that you encounter as few others as possible.
 • We do not shake hands and we keep our distance as much as possible.
 • We wash and disinfect our hands more than usual.
 • Even more than usual, we wipe all touch surfaces in the practice with alcohol.
 • We open the doors as much as possible so that you do not have to touch everything.
 • We are currently not conducting home visits.

Please note we schedule more time per consultation so that fewer people are in the practice at the same time. This way, we minimize the chance that you will meet many other people. It also gives us time to clean and disinfect after your visit. This does mean that the consultation hours fill up faster. Would you like to make an appointment for a vaccination or a consultation? Call on time to avoid disappointment. Of course, we do our best to schedule everyone at the desired time, but the measures sometimes make this difficult. We count on your understanding.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search