Corona maatregelen oktober

 In Actueel

*For English, see below*

Vanwege het oplopen van de besmettingen, scherpen wij onze maatregelen nog verder aan. Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. En we gaan er vanuit dat u thuis blijft met klachten als verkoudheid, hoesten of verhoging. Laten we goed voor elkaar zorgen!

Houd u aan het volgende:

 1. Draag een mondkapje als u naar de praktijk komt.
 2. Kom alleen. Als dit niet mogelijk is, meld dan aan de telefoon dat u graag met twee personen wilt komen. Let op: dit mag alleen als u uit hetzelfde huishouden/gezin komt en dit geldt niet voor kinderen. Kinderen mogen niet mee naar binnen.
 3. Kom niet te vroeg, het liefst niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak.
 4. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de desinfectiezuil.
 5. Wij meten uw temperatuur (op afstand). Mensen met een temperatuur boven de 37,5 graden moeten de praktijk verlaten.
 6. U mag alleen binnen komen als u in de wachtkamer 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Lukt dit niet? Wacht dan buiten voor de deur of het raam (helaas, ook als het regent). Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
 7. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de dierenarts en assistentes, ook aan de balie. Blijf achter de schermen, raak zo min mogelijk aan.
 8. Betaal alstublieft met de pin of mobiel. We nemen het pinapparaat meerdere malen per dag af met alcohol.

Wij nemen de volgende maatregelen:

 • Ook wij dragen mondkapjes.
 • We nemen elke ochtend onze eigen temperatuur op. Als iemand verhoging heeft, kan deze persoon niet komen werken.
 • We boeken meer tijd in per consult, zodat het minder druk is in de wachtkamer.
 • We hebben een one way routing gemaakt zodat u zo min mogelijk anderen tegenkomt.
 • Wij schudden geen handen en blijven zoveel mogelijk op afstand.
 • Wij wassen en desinfecteren onze handen nog meer dan normaal.
 • Wij nemen nog meer dan normaal alle tastvlakken in de praktijk af met alcohol.
 • Wij doen voorlopig geen huisvisites.

Let op: we plannen meer tijd in per consult zodat er minder mensen tegelijk in de praktijk zijn. Zo verminderen we de kans dat u veel andere mensen tegenkomt. Ook hebben we hierdoor iets meer tijd om na iedereen te desinfecteren. Dit heeft wel als gevolg dat de spreekuren sneller vol zitten. Wilt u een afspraak maken voor vaccinatie of een consult? Bel dan op tijd, zo voorkomen we teleurstelling. We doen natuurlijk ons best om iedereen in te plannen op het gewenste moment, maar door de maatregelen is dat soms moeilijk. We rekenen hiervoor op uw begrip.

***

Due to the increase in infections, we are further tightening our measures regarding the coronavirus. We count on your cooperation and understanding. And we assume that you will stay at home if you have complaints such as a cold, cough, or an increase in temperature. Let’s take good care of each other!

Please adhere to the following:

 1. Wear a mouth mask when you come to the practice.
 2. Come alone. If this is not possible, please inform the assistant in advance that you would like to come with two people. Please note: this is only allowed if you come from the same household/family and this does not apply to children. Children are not allowed in.
 3. Do not arrive too early, preferably not earlier than 5 minutes before your appointment.
 4. Upon arrival, disinfect your hands at the disinfection column.
 5. We measure your temperature (remotely). People with a temperature above 37.5 degrees of Celcius have to leave the practice.
 6. You may only enter if you can keep 1.5 meters away from others in the waiting room. Is this not possible? Then wait outside in front of the door or window (unfortunately, even when it rains). Also, keep a distance of 1.5 meters from each other outside.
 7. Keep 1.5 meters away from the vet and assistants as much as possible, including at the desk. Stay behind the scenes, touch as little as possible.
 8. Please pay by pin or mobile. We take the card reader several times a day with alcohol.

We take the following measures:

 • We also wear mouth masks.
 • We take our own temperature every morning. If someone is elevated, this person cannot come to work.
 • We book more time per consultation so that the waiting room is less busy.
 • We have made a one-way routing so that you encounter as few others as possible.
 • We wash and disinfect our hands even more than usual.
 • Even more than usual, we wipe all touch surfaces in practice with alcohol.
 • We do not do home visits for the time being.

Please note: we schedule more time per consultation so that fewer people are in the practice at the same time. In this way, we minimize the chance that you will meet many other people. This also gives us a little more time to disinfect after everyone. This does mean that the consultation hours are fill up faster. Would you like to make an appointment for a vaccination or a consultation? Please call on time to avoid disappointment. Of course, we do our best to schedule everyone at the desired time, but all these rules can make this difficult. We count on you for your understanding.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search